Xem tại đây
* Bổ sung DSSV không đủ điều kiện dự thi:
DSSV-KO-DU-DK-DU-THI-DO-GIANG-VIEN-TONG-HOP-080618

* DSSV đã gửi ý kiến phản hồi (Lưu ý: Từng kỹ năng chia thành các sheet nhỏ trong cùng một file này)
SV-gui-y-kien-ky2-17-18-070618

* Link gửi ý kiến phản hồi: http://trungtamkynangmem.edu.vn/y-kien-phan-hoi-sinh-vien/

Post Comment