HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 42 /TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày 06 tháng 3  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm

Học kì 2, năm học 2018 – 2019 

             Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm.

Trung tâm đã tổ chức thu học phí từ ngày 10/02/2019 đến ngày 28/02/2019 theo Thông báo số 41/TB-TTKNM ngày 28/01/2019. Tuy nhiên, do nhiều sinh viên khóa mới chưa cập nhật số tài khoản hoặc do thiếu tiền duy trì tài khoản nên chưa được quét học phí qua tài khoản ngân hàng (DSSV-chua-nop-hoc-phi-den-28-01-2019)

Vì vậy, Trung tâm đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

  1. Hình thức:Thu học phí qua tài khoản ngân hàng Viettinbank của sinh viên
  2. Lịch thu:

Trung tâm quét học phí qua tài khoản từ 07/3/2019 đến 16 giờ ngày 22/3/2019 .

  1. Mức học phí

MỨC THU: 460.000 ĐỒNG/KỸ NĂNG

Sinh viên nộp tiền vào tài khoản: Học phí + 50.000đ (tiền duy trì tài khoản) để đủ điều kiện quét tài khoản qua hệ thống ngân hàng.

Lưu ý: Trường hợp sinh viên hệ liên thông hoặc sinh viên chưa có số tài khoản cá nhân đến văn phòng Trung tâm để thông báo lại số tài khoản cá nhân trước ngày 15/3/2019.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm vào Thứ 3, 5, 6 (Cô Trang: 035.276.3680).                                          

Post Comment