HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 44/TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                       Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v cấp chứng chỉ kỹ năng mềm để đủ điều kiện xét tốt nghiệp cho sinh viên Học viện

Căn cứ vào Quyết định số 1173/QĐ-HVN ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Đề án chuẩn hóa quản lý đào tạo kỹ năng mềm.

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 07 năm 2018 về việc Quyết định quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm của Giám đốc Học viện Nông Nghiệp Việt Nam phê duyệt.

Căn cứ Quyết định số 3555/QĐ-HVN ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc công nhận sinh viên hệ đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ kỹ năng mềm.

Sinh viên chưa có chứng chỉ môn học kỹ năng mềm sẽ không đủ điều kiện cấp phát bằng tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng hệ chính quy theo yêu cầu về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Do đó, Trung tâm tiếp tục thu lệ phí cấp chứng chỉ kỹ năng mềm như sau:

1. Hình thức và đối tượng

Hình thức: Thu lệ phí bằng tiền mặt

Đối tượng: Sinh viên có tên trong danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ kỹ năng mềm đợt tháng 9/2018 http://trungtamkynangmem.edu.vn/2018/12/21/danh-sach-sinh-vien-du-dieu-kien-cap-chung-chi-ky-nang-mem-dot-thang-92018/

– Mức thu: 20.000 đồng/chứng chỉ

2. Lịch thu và địa điểm

– Thời gian sinh viên nộp tiền: Từ 18/3/2019 đến 17 giờ ngày 15/4/2019.

Địa điểm: Phòng 105 – Khu làm việc của các Viện, Trung tâm

Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm kính đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

Post Comment