HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 45 /TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               Hà Nội, ngày 27  tháng 3  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm

Học kì 2, năm học 2018 – 2019 

             Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm;

Trung tâm đã đốc thu học phí từ ngày 07/3/2019 đến ngày 22/3/2019 theo Thông báo số 42/TB-TTKNM. Tuy nhiên, do nhiều sinh viên khóa mới chưa cập nhật số tài khoản hoặc do thiếu tiền duy trì tài khoản nên chưa được quét học phí qua tài khoản ngân hàng.

Vì vậy, Trung tâm tiếp tục đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

  1. Hình thức:

– Sinh viên đã có số tài khoản: Quét học phí qua tài khoản Ngân hàng Viettinbank.

– Sinh viên chưa có số tài khoản (DSSV-chua-co-so-tai-khoan-270319): nộp trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm (P.105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm).

  1. Lịch thu:

Trung tâm quét học phí qua tài khoản từ 28/3/2019 đến 16 giờ ngày 05/4/2019.

  1. Mức học phí

MỨC THU: 460.000 ĐỒNG/KỸ NĂNG

Sinh viên nộp tiền vào tài khoản: Học phí + 50.000đ (tiền duy trì tài khoản) để đủ điều kiện quét tài khoản qua hệ thống ngân hàng.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm (Cô Trang: 035.276.3680).

Post Comment