HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 46 /TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Hà Nội, ngày 09  tháng 4  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v sinh viên không được dự thi kết thúc học phần kỹ năng mềm do còn nợ học phí

 

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm;

Căn cứ Thông báo số 41/TB-TTKNM ngày 28/01/2019 về lịch thu học phí môn học kỹ năng mềm học kỳ 2, năm học 2018-2019;

Căn cứ Thông báo số 42/TB-TTKNM ngày 06/3/2019 về việc đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm học kỳ 2, năm học 2018-2019;

Căn cứ Thông báo số 45/TB-TTKNM này 05/4/2019 về việc đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm học kỳ 2, năm học 2018-2019;

Căn cứ Đề án chuẩn hóa quản lý đào tạo kỹ năng mềm của Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm được ban hành kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-HVN ngày 23/4/2019, những sinh viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần kỹ năng mềm học kỳ 2 năm học 2018 – 2019. (Danh sách đính kèm)

Mọi thắc mắc liên hệ:

  • Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.
  • Thời hạn thắc mắc: 03/5/2019.

Trung tâm thông báo tới sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Xin trân trọng cảm ơn!                                  

 

Post Comment