Thông báo v/v sinh viên không được dự thi kết thúc học phần kỹ năng mềm do còn nợ học phí

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 49 /TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 02 tháng 5  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v sinh viên không được dự thi kết thúc học phần kỹ năng mềm do còn nợ học phí

Căn cứ Thông báo số 46/TB-TTKNM này 09/4/2019 về việc đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm học kỳ 2, năm học 2018-2019;

Căn cứ Đề án chuẩn hóa quản lý đào tạo kỹ năng mềm của Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm được ban hành kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-HVN ngày 23/4/2019, những sinh viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần kỹ năng mềm học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 tính đến ngày 02/5/2019. (Danh sách đính kèm)

Trung tâm sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến học phí từ ngày 3/5 – 7/5/2019 tại Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Trung tâm thông báo tới sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button