Thông báo v/v thu học phí môn học kỹ năng mềm kỳ 3, năm học 2018-2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 51 /TB-TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                

                  Hà Nội, ngày 23 tháng 5  năm 2019

 THÔNG BÁO

V/v thu học phí môn học kỹ năng mềm kỳ 3, năm học 2018-2019

 

Căn cứ Thông báo 47/TB-TTKNM ngày 19 tháng 4 năm 2019 về việc mở các lớp kỹ năng mềm học kỳ 3, năm học 2018-2019;

Căn cứ Đề án chuẩn hóa quản lý đào tạo kỹ năng mềm của Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm được ban hành kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-HVN ngày 23/4/2019, những sinh viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần kỹ năng mềm học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Trung tâm thông báo tới sinh viên đã đăng ký học kỹ năng mềm học kỳ 3, năm học 2018-2019 như sau:

– Mức học phí: 552.000đ/ 1 môn kỹ năng

(Áp dụng với định mức 276.000đ/1 tín chỉ theo Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm)

– Thời gian thu học phí: Từ ngày 23/5 – 07/6/2019.

Trung tâm thu học phí vào các buổi chiều Thứ 3, Thứ 5 hàng tuần tại phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm.

Sau thời gian trên, những sinh viên chưa nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách lớp học.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button