Thông báo đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm kỳ 3, năm học 2018-2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 52 /TB-TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 

                    Hà Nội, ngày 10 tháng 6  năm 2019

 THÔNG BÁO

V/v đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm kỳ 3, năm học 2018-2019

Căn cứ Đề án chuẩn hóa quản lý đào tạo kỹ năng mềm của Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm được ban hành kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-HVN ngày 23/4/2019, những sinh viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần kỹ năng mềm học kỳ 3 năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Thông báo 51/TB-TTKNM ngày 23 tháng 5 năm 2019 về việc thu học phí môn học kỹ năng mềm học kỳ 3, năm học 2018-2019;

Hiện nay, Trung tâm đã tổng hợp danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí đến ngày 07/6/2019 (Có danh sách kèm theo). Trung tâm tiếp tục đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm học kỳ 3 năm học 2018-2019 như sau:

– Mức học phí: 552.000đ/ 1 môn kỹ năng

(Áp dụng với định mức 276.000đ/1 tín chỉ theo Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm)

– Thời gian thu học phí: Chiều thứ 3 (11/6/2019) và Chiều thứ 4 (12/6/2019)

– Địa điểm: Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm.

Sau thời gian trên, những sinh viên chưa nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách lớp học.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button