Thông báo v/v cấp phát chứng chỉ kỹ năng mềm đợt xét tháng 6/2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 53/TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


        Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v cấp phát chứng chỉ kỹ năng mềm đợt xét tháng 6/2019

 

Căn cứ vào Quyết định số 1173/QĐ-HVN ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Đề án chuẩn hóa quản lý đào tạo kỹ năng mềm.

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 07 năm 2018 về việc Quyết định quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm của Giám đốc Học viện Nông Nghiệp Việt Nam phê duyệt.

Căn cứ Quyết định số 2310/QĐ-HVN ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc công nhận sinh viên hệ đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ kỹ năng mềm.

  1. Cấp phát chứng chỉ

– Hiện nay, Trung tâm thông báo tới sinh viên có tên trong danh sách hoàn thành lệ phí cấp chứng chỉ đợt tháng 6/2019 để nhận chứng chỉ môn học kỹ năng mềm (Có danh sách kèm theo).

– Thời gian phát: Chiều Thứ 3, Thứ 5 hàng tuần.

Địa điểm: Phòng 105 – Khu làm việc của các Viện, Trung tâm

  1. Thu lệ phí cấp chứng chỉ

– Mức thu: 20.000 đồng/chứng chỉ

– Thời gian thu: Chiều Thứ 3, Thứ 5 hàng tuần.

Địa điểm: Phòng 105 – Khu làm việc của các Viện, Trung tâm

– Những sinh viên chưa hoàn thành lệ phí cấp chứng chỉ môn học kỹ năng mềm sẽ không đủ điều kiện cấp phát bằng tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng hệ chính quy theo yêu cầu về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm kính đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button