Thông báo cấp phát chứng chỉ kỹ năng mềm đợt xét tháng 12/2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 01/TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v cấp phát chứng chỉ kỹ năng mềm đợt xét tháng 12/2019

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 07 năm 2018 về việc Quyết định quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm của Giám đốc Học viện Nông Nghiệp Việt Nam phê duyệt.

Căn cứ Quyết định số 4952/QĐ-HVN ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc công nhận sinh viên hệ đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ kỹ năng mềm đợt xét tháng 12/2019.

1. Danh sách đủ điều kiện cấp chứng chỉ

     – Đợt xét tháng 12/2019: Danh sách đính kèm;

     – Đợt xét tháng 9/2019: Danh sách đính kèm;

     – Đợt xét tháng 6/2019: Danh sách đính kèm;

     – Đợt xét tháng 9/2018: Danh sách đính kèm.

Đối với Danh sách đợt xét tháng 9/2018, Trung tâm thông báo thời hạn nhận chứng chỉ muộn nhất vào 17/01/2020. Sau thời hạn trên sinh viên không đến nhận chứng chỉ sẽ tự chịu trách nhiệm theo quy định quản lý chứng chỉ của Trung tâm.

2. Lệ phí chứng chỉ

MỨC THU: 20.000Đ/CHỨNG CHỈ.

3. Cách thức nhận chứng chỉ

– Thời gian thu lệ phí và phát chứng chỉ: Chiều Thứ 3, Thứ 5 hàng tuần.

– Địa điểm: Phòng 105 – Khu làm việc của các Viện, Trung tâm.

– Sinh viên trình thẻ sinh viên để nhận chứng chỉ theo cá nhân.

Những sinh viên chưa hoàn thành lệ phí cấp chứng chỉ môn học kỹ năng mềm sẽ không đủ điều kiện được cấp phát bằng tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng hệ chính quy theo yêu cầu về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo của Học viện.

Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm kính đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button