Thông báo đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm học kỳ 2, năm học 2019-2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 02 /TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 12  tháng 02  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm

Học kì 2, năm học 2019 – 2020 

             Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm;

            Trung tâm đã thu học phí từ ngày 06/01/2020 đến ngày 17/01/2020 theo Thông báo số 61/TB-TTKNM ngày 31/12/2019. Tuy nhiên, do nhiều sinh viên khóa mới chưa cập nhật số tài khoản hoặc do thiếu tiền duy trì tài khoản nên chưa được quét học phí qua tài khoản ngân hàng.

            Vì vậy, Trung tâm tiếp tục đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

1. Hình thức:

– Sinh viên đã có số tài khoản: Quét học phí qua tài khoản Ngân hàng Viettinbank.

Lưu ý: Với sinh viên chưa có số tài khoản theo cập nhật của Ngân hàng thì thông báo lại số tài khoản tại Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm – cạnh Giảng đường A (Danh sách đính kèm)

2. Lịch thu:

Trung tâm quét học phí qua tài khoản từ 13/02/2020 đến 16 giờ ngày 28/02/2020.

3. Mức học phí

MỨC THU: 460.000 ĐỒNG/KỸ NĂNG

Sinh viên nộp tiền vào tài khoản: Học phí + 50.000đ (tiền duy trì tài khoản) để đủ điều kiện quét tài khoản qua hệ thống ngân hàng.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm – Học viện nông nghiệp Việt Nam (Khu cạnh giảng đường A)                              

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button