Thông báo đốc thu học phí trong giờ và ngoài giờ hành chính học kỳ 2, năm học 2019-2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 09 /TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 17  tháng 5  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v đốc thu học phí trong giờ và ngoài giờ hành chính

Học kì 2, năm học 2019 – 2020 

             Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm;

Trung tâm đã thông báo lịch thu tiền học phí trong và ngoài giờ hành chính đến ngày 08 tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, do nhiều sinh viên chưa cập nhật số tài khoản hoặc do thiếu tiền duy trì tài khoản nên chưa được quét học phí qua tài khoản ngân hàng.

Vì vậy, Trung tâm thông báo thu học phí môn học kỹ năng mềm trong giờ và ngoài giờ hành chính học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

1. Hình thức:

– Quét học phí qua tài khoản Ngân hàng Viettinbank.

       (DSSV chưa nộp học phí trong giờ hành chính)

       (DSSV chưa nộp học phí ngoài giờ hành chính)

Lưu ý: Với sinh viên chưa có số tài khoản theo cập nhật của Ngân hàng, vui lòng liên hệ với cô Trang (ĐT: 035.276.3680) để cập nhật số tài khoản (Nhắn tin: Mã sinh viên – Số tài khoản cập nhật)

2. Lịch thu:

Trung tâm quét học phí qua tài khoản từ 18/6/2020 đến 16 giờ ngày 22/6/2020

3. Mức học phí

     Mức thu: 460.000 đồng/kỹ năng (Trong giờ hành chính)

                      552.000 đồng/kỹ năng (Ngoài giờ hành chính)

Sinh viên nộp tiền vào tài khoản: Học phí + 50.000đ (tiền duy trì tài khoản) để đủ điều kiện quét tài khoản qua hệ thống ngân hàng.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Khu cạnh giảng đường A).                              

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button