Khai giảng lớp “Kỹ năng báo cáo khóa luận tốt nghiệp”

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM Số: 43 /TB-TTKNM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                         Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018 THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP “KỸ NĂNG BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT…

Thư ngỏ chương trình Trải nghiệm nông nghiệp cho học sinh

THƯ NGỎ Kính gửi: Quý Trường học. Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm xin được gửi tới Quý Trường lời chào trân trọng nhất. Nhằm phát huy thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, với việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm phát triển…

Quyết định xét tương các học phần kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra cho sinh viên K63 nhận học bổng từ Học viện

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số: 232 /QĐ-HVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     Hà Nội, ngày  24  tháng  01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH V/v xét tương đương các học phần kỹ năng…