TT Họ và tên Mã GV Học phần giảng dạy
2.1. Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
2.1.1. Bộ môn Phương pháp giáo dục
1 ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền PPG04 Kỹ năng làm việc nhóm
2 ThS. Nguyễn Tất Thắng PPG03 Kỹ năng làm việc nhóm
3 ThS. Nguyễn Công Ước PPG01 Kỹ năng làm việc nhóm
4 ThS. Bùi Thị Hải Yến PPG05 Kỹ năng làm việc nhóm
2.1.2. Bộ môn Tâm lý
5 ThS. Đỗ Ngọc Bích TLY11 Kỹ năng giao tiếp, quản lý bản thân, tìm việc làm
6 ThS. Lý Thanh Hiền TLY10 Kỹ năng làm việc nhóm
7 ThS. Trần Thị Hà Nghĩa TLY05 Kỹ năng làm việc nhóm
8 ThS. Trần Thị Thanh Tâm TLY09 Kỹ năng giao tiếp, quản lý bản thân, tìm việc làm
9 ThS. Nguyễn Huyền Thương TLY07 Kỹ năng giao tiếp, quản lý bản thân
10 TS. Đặng Thị Vân TLY08 Kỹ năng giao tiếp, quản lý bản thân, làm việc nhóm
2.2. Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
2.2.1. Bộ môn Kế hoạch và đầu tư
11 PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan KDT02 Kỹ năng lãnh đạo
12 TS. Tô Thế Nguyên KDT04 Kỹ năng lãnh đạo
13 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn KDT08 Kỹ năng lãnh đạo
14 ThS. Nguyễn Thị Minh Thu KDT07 Kỹ năng lãnh đạo
2.2.2. Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và chính sách
15 ThS. Lê Thị Thanh Loan KNN04 Kỹ năng giao tiếp
16 PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê KNN12 Kỹ năng hội nhập, giao tiếp
17 ThS. Trần Thị Như Ngọc KNN07 Kỹ năng hội nhập, giao tiếp
18 ThS. Nguyễn Thanh Phong KNN04 Kỹ năng hội nhập, giao tiếp
19 ThS. Nguyễn Thị Thiêm KNN15 Kỹ năng hội nhập, giao tiếp
20 ThS. Phạm Thị Thanh Thúy KNN03 Kỹ năng hội nhập, giao tiếp
2.2.3. Bộ môn Phát triển nông thôn
21 TS. Nguyễn Minh Đức PTN09 Kỹ năng làm việc nhóm, tìm kiếm việc làm
22 TS. Quyền Đình Hà B PTN18 Kỹ năng làm việc nhóm, tìm kiếm việc làm
23 ThS. Đỗ Thị Nhài PTN11 Kỹ năng làm việc nhóm
24 TS. Nguyễn Thị Thu Phương PTN19 Kỹ năng làm việc nhóm, tìm kiếm việc làm
25 ThS. Bạch Văn Thủy PTN03 Kỹ năng làm việc nhóm