1. Tên gọi
– Tên tiếng Việt: Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm
– Tên tiếng Anh: Centre for Soft Skills Training
– Tên viết tắt: CSST
2. Vị trí
Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm là đơn vị đào tạo trực thuộc Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, đơn vị dịch vụ hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, có tài khoản, con dấu riêng.

Group of Friends Socializing --- Image by © Bloomimage/Corbis
3. Chức năng
Cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm cho tất cả sinh viên chính quy của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đối tượng khác có nhu cầu.
4. Nhiệm vụ và cách thức triển khai
– Đào tạo các môn học kỹ năng mềm bắt buộc cho sinh viên từ khóa 61 trở đi;
– Đào tạo các kỹ năng mềm đối với các cá nhân có nhu cầu (học sinh, sinh viên, người lao động, nghiên cứu sinh…)
– Cấp chứng chỉ theo chương trình đào tạo